نوشته های اخیر

  • اتمام فعالیتم

    از امروز 20  آبان 98 روز دو شنبه و پس از ارسال این پست  به دلیل فراگیر بودن استفاده از اینستاگرام و تلگرام و برآورده شدن نیازها و انتظاراتم و سرعت بیشتر اطلاع رسانیم در این دو شبکه اجتماعی رسما تا اطلاع ثانوی فعالیتم را در وب سایتم متوقف میکنم و در صورتی که برگشتم پست میگذارم.

  • اتمام فعالیتم در وبسایتم

    از امروز 12 آبان 98 روز یکشنبه و پس از ارسال این پست  به دلیل فراگیر بودن استفاده از اینستاگرام و تلگرام و برآورده شدن نیازها و انتظاراتم و سرعت بیشتر اطلاع رسانیم در این دو شبکه اجتماعی رسما تا اطلاع ثانوی فعالیتم را در وب سایتم متوقف میکنم و در صورتی که برگشتم پست میگذارم.