ویدیوهای علی نقاشی

علی نقاشی در مسیر کلکچال > دانلود این کلیپ

———————————————–

بازدید علی نقاشی از یکی از پاساژهای تهران> دانلود این کلیپ

————————————————–